Vashistasana (Side Plank) Variation, Happy Momentum